English 简体中文

2020年10月份門診時間

當月臨時門診異動:https://reurl.cc/ONgNr
不孕症
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
08:30-12:00
1 診 李茂盛 李茂盛 李茂盛 李茂盛 李茂盛 李茂盛
2 診 游姿寧
10/19
開始看診
李俊逸
09:00看診
林秉瑤 李俊逸
09:00看診
林秉瑤 林秉瑤
3 診   游姿寧
10/19
開始看診
   
午診
14:30-17:00
1 診 陳忠義
15:00看診
李宗賢
15:00看診
陳忠義 陳忠義
15:00看診
陳忠義
15:00看診
 
2 診 林秉瑤     游姿寧
10/19
開始看診
3 診   陳明哲
10/07、10/21看診
  
晚診
18:30-21:30
1 診 李俊逸 陳忠義
19:30看診
李俊逸 陳忠義
19:30看診
李俊逸
2 診 游姿寧
10/19
開始看診
林秉瑤
18:00看診
游姿寧
10/19
開始看診
林秉瑤
18:00看診
游姿寧
10/19
開始看診

婦產科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
08:30-12:00
7 診 林于翔 林于翔  林于翔  吳亭鋒
8 診 廖敬慈 陳光華 廖敬慈 陳彥宇 陳彥宇 陳彥宇
午診
14:30-17:00
1 診      李孝義
7 診  陳彥宇  林于翔 施以中 
8 診 施養澤
14:00看診
廖敬慈 陳彥宇 施養澤
14:00看診
廖敬慈 廖文良
晚診
18:30-21:30
3 診  廖文良  廖文良  
6 診 吳亭鋒  吳亭鋒  吳亭鋒
7 診 陳彥宇 林于翔
18:00看診
陳光華 林于翔
18:00看診
8 診 廖敬慈 施養澤 陳彥宇 廖敬慈 施養澤

婦女泌尿科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
9:00-12:00
3 診 謝卿宏 謝卿宏 王國華
間質性膀胱炎門診

小兒科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
08:30-12:00
3 診 蘇玄白
6 診 蔡裕銘 蔡裕銘
7 診 蘇玄白
9 診 陳思穎 簡佳裕 王杏安 簡佳裕 簡佳裕 簡佳裕
午診
14:30-17:00
2 診    王秀敏  
6 診  蔡裕銘   王德明 蔡裕銘
7 診 呂冠儀  王鼎堯   蘇玄白
9 診 簡佳裕 陳思穎 蔡裕銘 陳思穎 陳思穎 
晚診
18:30-21:30
6 診 蘇玄白
7 診 蘇玄白
9 診 王秀敏 蔡裕銘 陳思穎 簡佳裕 王杏安

小兒心臟科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
午診
14:30-17:00
3 診 高崇智

皮膚科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
08:30-12:00
5 診 鍾佩宜 鍾佩宜 鍾佩宜
午診
14:30-17:00
5 診 鍾佩宜 鍾佩宜 鍾佩宜
晚診
18:30-21:30
5 診     鍾佩宜 

風濕免疫科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
晚診
18:30-21:30
3 診 霍安平 霍安平

家庭醫學科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
08:30-12:00
6 診 呂昀珊 呂昀珊 呂昀珊 呂昀珊
午診
14:30~17:00
6 診 呂昀珊

高危險妊娠
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
08:30-12:00
3 診 周明明

乳房外科
時段 診間 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
早診
08:30-12:00
5 診  黃啟瑜 黃啟瑜  黃啟瑜 
午診
14:30-17:00
5 診   姚忠瑾 黃啟瑜  
晚診
18:30-21:30
5 診 黃啟瑜     


掛號費
診別 科別 掛號費(元) 健保部分負擔(元)

小兒科

未轉診

150
3歲以下免收
3歲以上80元
轉診
(持轉診單)

100
3歲以下免收
3歲以上50元

婦產科
不孕症科
未轉診 150 80
轉診
(持轉診單)
150 50
持身心障礙證明 ----- 150 50
榮民 -----

150


免收
福保 -----
65歲以上 -----
急診 婦產科 ----- 250 150